+40 727.236.985
آپارتمان 2 اتاق
+ - 2 روز
180 €
تهویه مطبوع

5 ستاره ملحفه حوله
خمیر دندان، ژل دوش، شامپو، اصلاح
کارد و چنگال غذاهای 6 نفر
ماشین لباسشویی با خشک کن
ماشین ظرفشویی
ما را شستشو و اتو کردن خدمات
آپارتمان 3 اتاق
+ - 2 روز
240 €
گرداب حمام
تهویه مطبوع

5 ستاره ملحفه حوله
خمیر دندان، ژل دوش، شامپو، اصلاح
کارد و چنگال غذاهای 6 نفر
ماشین لباسشویی با خشک کن
ماشین ظرفشویی
ما را شستشو و اتو کردن خدمات
آپارتمان 3 اتاق
+ - 2 روز
250 €
گرداب حمام
تهویه مطبوع

5 ستاره ملحفه حوله
خمیر دندان، ژل دوش، شامپو، اصلاح
کارد و چنگال غذاهای 6 نفر
ماشین لباسشویی با خشک کن
ماشین ظرفشویی
ما را شستشو و اتو کردن خدمات